AlgemeneVoorwaarden

AANVRAAG & BOEKING

Wanneer jullie een aanvraag indienen via het offerteformulier op de website dan ontvangen jullie op korte termijn een passende offerte voor de muzikale begeleiding van jullie bruiloft. Wanneer jullie akkoord zijn met de prijs dan ontvangt Susan een getekende offerte retour per mail.

Na ontvangst van de getekende offerte zal Susan de muzikanten van de gekozen optie vragen de datum definitief in hun agenda te zetten. Wij behouden ons het recht om bij verhindering van bepaalde muzikanten andere muzikanten te benaderen die tijdens jullie bruiloft kunnen spelen. Dit zal Susan echter altijd met jullie communiceren.

De standaard basiskosten gelden alleen binnen Nederland binnen een straal van 50km vanuit Hengelo(ov). Voor omliggende landen of meer dan 50 km wordt een aangepast bedrag berekend op de offerte.  

VOORBEREIDING

Susan stuurt circa 2 maanden voor jullie bruiloft een boekingsformulier toe. Dit document dient minimaal 1,5 maand van tevoren ingevuld retour te zijn. Dit document bevat alle praktische informatie voor jullie trouwdag.

Bij het boeken van een band kunnen jullie kiezen uit de verschillende sets. 

Mochten jullie een verzoeknummer hebben dan kunnen jullie die tijdens het telefonische contact doorgeven aan de formatie. De formatie zal dan kijken of het haalbaar is om dit te spelen.

Susan ontvangt minimaal 4 weken voor aanvang van jullie bruiloft de informatie over de inhoud qua muzikale begeleiding (liturgie, definitieve keuze setlist etc.)

Circa een maand voor jullie trouwdag neemt Susan telefonisch contact met jullie op om alle details voor de muzikale begeleiding van jullie trouwdag door te nemen.

Een week voor jullie bruiloft wordt er nog telefonisch contact opgenomen om de puntjes op de ‘i’ te zetten.

ANNULERING

Indien de offerte na het tekenen wordt ontbonden door jullie als bruidspaar, heeft Susan recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Susan zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage

Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage

Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage

Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

 

Als Susan haar contractueel bevestigde optreden door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. Susan zal haar uiterste best doen vervangende muzikanten te vinden in het grote netwerk van muzikanten waaruit zij kan putten. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met jullie als bruidspaar. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen.

HET OPTREDEN

Susan is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen (zie het boekingsformulier voor exacte tijden).

Indien er sprake is van parkeerkosten, zullen jullie dit bedrag aan Susan vergoeden. Jullie ontvangen hier na jullie bruiloft een aparte factuur voor.

De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste een 1,5 uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

Susan heeft minimaal 15 minuten nodig tijdens het opbouwen om te kunnen soundchecken.

Jullie ceremoniemeester is minimaal 30 minuten voor de start van de muzikale bijdrage van Susan aanwezig op locatie om de laatste details door te nemen.

Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van Susan door weersomstandigheden. Tevens dient er een verharde ondergrond aanwezig te zijn.

Jullie zijn als bruidspaar verantwoordelijk voor het verzorgen van een voedzame/gezonde maaltijd voor alle muzikanten, wanneer zij spelen op jullie receptie of feest. Deze maaltijd is voor jullie kosten. Mocht het niet geregeld kunnen worden op locatie dan factureren wij €10,- per persoon zodat de muzikanten zelf een maaltijd kunnen regelen.

De gebruikte consumpties door de muzikanten tijdens het verblijf van de muzikanten zijn voor jullie rekening.

Tijdens de pauzes wordt er altijd gezorgd voor gepaste achtergrondmuziek. Jullie zijn vrij om zelf muziek aan te leveren hiervoor. 

Tussen de sets die de muzikanten spelen zit een minimale pauze van 15 minuten en een maximale pauze van 30 minuten.

Het gebruik maken van geluidsapparatuur van Susan door gasten is mogelijk na overleg met de band.

Direct na afloop van de muzikale begeleiding dient  Susan in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen.

BETALING

Jullie ontvangen circa 4 weken voor jullie bruiloft de volledige factuur van Susan. Deze kan voor of uiterlijk 8 dagen na jullie trouwdag betaald worden.

Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald zullen wij een herinnering versturen en €15,- administratiekosten in rekening brengen.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van Susan veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door jullie volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.

Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Susan kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar leveren voor Susan overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

In geval van epidemieën, zoals het COVID-19 virus in 2020, worden de richtlijnen van het RIVM zo zorgvuldig mogelijk gehanteerd en opgevolgd. Indien het RIVM bijeenkomsten niet toestaat dat groepen mensen bij elkaar komen, is het verplaatsen van het event kosteloos. De voorwaarde is dat de nieuwe datum binnen 1 jaar na de oorspronkelijke uitvoerdatum plaatsvindt. Valt de nieuwe datum buiten deze periode, dan behoudt Susan zich het recht eventuele prijswijzigingen en onkosten te verwerken in een nieuwe offerte. Daarmee komt de oude offerte te vervallen. Wordt de bruiloft geannuleerd zonder uitzicht op een nieuwe datum, dan geldt de compensatie van 25% van het totaalbedrag van de factuur wat Susan zal doorbelasten. 

PRIVACY

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Door ondertekening van de offerte gaan jullie akkoord met het verzoek van Susan om tijdens en na jullie bruiloft publiciteit te maken van de muzikale bijdrage of beeldmateriaal te publiceren op social media.

Middels ondertekening van de offerte gaan jullie akkoord met het aanleveren van beeldmateriaal (door jullie fotograaf of videograaf) van jullie bruiloft aan Susan. Susan gebruikt dit beeldmateriaal ter promotie van aan andere bruidsparen. Het beeldmateriaal wordt binnen 3 maanden na de bruiloft aangeleverd bij Susan. Bij voorkeur ontvangen we zoveel mogelijk verschillende foto’s/video’s zowel van onze muzikanten, van jullie als bruidspaar en van de locatie waarop ook de gasten zichtbaar zijn.